Home » Uncategorized » Vedtægter for Hou Samråd

Vedtægter for Hou Samråd

Herunder kan du læse om vedtægter for Hou Samråd

§ 1
Hou Samråd har som opgave at varetage almene interesser og repræsentere Hou by (9370) og omegn
i forhold til offentlige myndigheder.

§ 2
Alle foreninger i Hou og omegn kan ansøge om at blive repræsenteret i repræsentantskabet for Hou Samråd.
Ansøgning om medlemskab skal indgives til samrådet skriftligt.

§ 3
Hou Samråd´s kapital skaffes til veje gennem indskud fra tilsluttede foreninger samt offentlige og
private bevillinger. Samrådet må ikke stifte gæld.

§ 4
Hou Samråd består af repræsentanter valgt af repræsentantskabet.

§ 5
Repræsentantskabet sammensættes således:
1) Hver tilsluttet forening vælger for 2 år ad gangen 2 medlemmer, første gang i 2006.
2) Såfremt et medlem udtræder af foreningen, har denne ret til at udpege en ny repræsentant.
3) Samrådets medlemmer er tillige medlemmer af repræsentantskabet.
4) Samtlige medlemmer af repræsentantskabet har stemmeret.
5) Samtlige borgere i Hou og omegn har møderet til repræsentantskabets møder.

§ 6
Repræsentantskabet vælger ved simpelt flertal et samråd bestående af 7 medlemmer samt 2
suppleanter. Valget gælder for 2 år ad gangen. Samtlige repræsentantskabsmedlemmer er valgbare
til Samrådet.
Repræsentantskabet vælger 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant.
3 af Hou Samråd´s medlemmer er på valg hvert andet år, første gang i 2007.
4 af Hou Samråd´s medlemmer er på valg hvert andet år, første gang i 2008.
Suppleanter er på valg hvert år.
Hou Samråd vælger selv sin formand, næstformand, kasserer, sekretær samt presseansvarlig.

§ 7
Repræsentantskabet holder ordinært møde én gang årligt. Mødet afholdes inden udgangen af første
kvartal. Bekendtgørelse af datoen for repræsentantskabets ordinære møde samt indkaldelse af
forslag hertil skal ske senest 4 uger før mødet. Endelig dagsorden udsendes 1 uge før mødet.
Repræsentantskabet kan beslutte, at repræsentantskabsmøde kan afholdes oftere. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal foretages af samrådet, eller hvis 1/3 af
repræsentantskabets medlemmer eller 5 af de tilsluttede foreninger fremsender skriftligt krav
herom.

Dagsorden til ordinært repræsentantskabsmøde skal indeholde flg. punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Samrådsberetning v. formanden.
3) Regnskab.
4) Budget, herunder fastsættelse af indskud
5) Indkomne forslag.
6) Valg, herunder valg af suppleanter og revisorer.
7) Evt.
Forslag, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være formanden for Hou Samråd
skriftligt i hænde senest 14 dage før mødet.

§ 8
På repræsentantskabets ordinære årlige møde fremlægger formanden for Hou Samråd beretning, og
Hou Samråd´s kasserer fremlægger revideret regnskab for det forløbne år samt forslag til budget for det
kommende år. Regnskabsåret følger kalenderåret.
Beslutninger på repræsentantskabsmødet, herunder godkendelse af budget, træffes ved simpelt
stemmeflertal.
Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uanset fremmøde.
Ved ophævelse af repræsentantskabet og Hou Samråd kræves ¾ af de afgivne stemmer.
Hou Samråd er bemyndiget til at nedsætte udvalg til varetagelse af specielle opgaver og kan indkalde
ad hoc.

§ 9
Hou Samråd tegnes af formanden i forening med 2 samrådsmedlemmer.

§ 10
Hou Samråd´s likvide aktiver indsættes på en driftskonto, der administreres af Hou Samråd.
Hou Samrådet kan disponere over driftskontoens midler i overensstemmelse med det af
repræsentantskabet godkendte budget.

§ 11
Hou Samråd´s beslutninger træffes ved alm. stemmeflertal. Referater af Hou Samråd´s møder tilsendes
repræsentantskabets medlemmer.

§ 12
De enkelte foreninger kan til enhver tid udtræde af repræsentantskabet for Hou med 1 måneds
varsel, dog uden krav om refusion af indskud eller andel i andre midler. Udmeldelse skal ske
skriftligt. Spørgsmålet om en forenings eksklusion behandles på et repræsentantskabsmøde.

§ 13
Ændring af vedtægterne kan vedtages på repræsentantskabsmødet med ¾ af de afgivne stemmer.

§ 14
Ved opløsning af repræsentantskabet og Hou Samråd fordeles eventuelt nettooverskud efter
repræsentantskabets bestemmelser.

Se det originale opslag på Hou Samråd´s egen hjemmeside!

Print Friendly, PDF & Email
, ,

Skriv et svar

Loading...