Home » Uncategorized » Vedtægter for Hou Lystbådehavn

Vedtægter for Hou Lystbådehavn

houhavn

Herunder kan du læse om vedtægterne for den selvejende institution “Hou Lystbådehavn”.

 

§ 1
Navn og hjemsted

:
1.1. Institutionens navn er: Den selvejende institution “Hou Lystbådehavn”
1.2. Institutionens hjemsted er Hou i Aalborg Kommune.

§ 2.
Formål

:
2.1. Institutionens formål er at eje og drive Hou Lystbådehavn med tilhørende arealer mv.

§ 3.
Ledelse:
3.1. Højeste myndighed for institutionen “Hou Lystbådehavn” er bestyrelsen.

3.2. Institutionen “Hou Lystbådehavn” ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

3.3. Bestyrelsen sammensættes af 2 medlemmer fra Hou Borgerforening, 3 medlemmer fra Hou Bådelaug Nord, 1 medlem fra Hou Jollelaug og 1 medlem fra Hou Kajakklub. Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne, skal have bopæl i Hou By, og mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skal være fartøjsejere, med fast liggeplads i Hou Havn.

3.4. Bestyrelsen for “Hou Lystbådehavn” vælges for tre år ad gangen, men kan genvælges. En valgperiode påbegyndes 1. januar.. Der er henholdsvis to, to og tre medlemmer, der skal genvælges hvert år. År 1 er der 1 medlem fra Hou Borgerforening og 1 medlem fra Hou Bådelaug Nord på valg, år 2 er medlemmet fra Hou Jollelaug og 1 medlem fra Hou Bådelaug Nord på valg, og år 3 er 1 medlem fra Hou Borgerforening, medlemmet fra Hou Kajakklub, og 1 medlem fra Hou Bådelaug Nord på valg. Den/de person(er), som en af ovennævnte organisationer indstiller til valg til bestyrelsen, skal være medlem af den pågældende organisation. Aalborg Byråd skal være orienteret om, hvem der sidder i bestyrelsen.

Hvert år, inden den 1. december, skal de respektive ovennævnte organisationer, hvorfra der er bestyrelsesmedlemmer på valg i det kommende år, meddele bestyrelsen, om organisationen vil indstille et nyt medlem til valg til bestyrelsen. Indstillingen skal ske skriftligt til bestyrelsens formand.  Indstiller en organisation ikke rettidigt et nyt medlem til valg til bestyrelsen, fortsætter det hidtidige medlem der er på valg fra den pågældende organisation i en ny valgperiode på 3 år.

 Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder bestyrelsen midt i en valgperiode, er organisationen, der har indstillet det pågældende medlem, berettiget og forpligtet til, snarest muligt at indstille et nyt medlem til valg til bestyrelsen.

3.5. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, sekretær og kasserer. De øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer er menige medlemmer af bestyrelsen.

3.6. Bestyrelsesformanden har ansvar for, at bestyrelsens lovligt trufne beslutninger gennemføres. Bestyrelsesformanden indkalder til bestyrelsesmøder, når han finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder herom, dog minimum 2 gange årligt. Bestyrelsesformanden har ansvar for, at opbevare samtlige institutionens dokumenter og lignende.

3.7. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en af bestyrelsen autoriseret forhandlingsprotokol, der underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.

3.8. Bestyrelsen for “Hou Lystbådehavn” er beslutningsdygtig når mindst 4 af samtlige medlemmer er repræsenteret. Ved stemmelighed er bestyrelsesformandens stemme afgørende.§ 4.

Ledelsens beslutningsmyndighed
4.1. Bestyrelsen træffer alle sine beslutninger ved simpelt flertal.§ 5.
Ledelsens opgaver5.1. Bestyrelsen forvalter Hou Havn med tilhørende arealer mv. Bestyrelsen ansætter en havnefoged til at varetage den daglige drift af Hou Havn.

5.2. Bestyrelsen fastsætter taksterne for benyttelse af Hou Havns fartøjspladser, arealer, redskaber mv.
§ 6.

Tegningsregel
6.1. Institutionen “Hou Lystbådehavn” tegnes i alle forhold af bestyrelsesformanden og et medlem af bestyrelsen i forening.

6.2. Køb, overdragelse og pantsætning af fast ejendom, kræver dog tillige godkendelse fra Aalborg Byråd.
§ 7.
Regnskab og revision

7.1. Selskabets regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.

7.2. Institutionens kasserer har ansvaret for institutionens bogholderi og regnskab.

7.3. Bestyrelsen påser, at institutionens likvide midler, heri den del af kassebeholdningen, der ikke er nødvendig til betaling af løbende udgifter, er anbragt i pengeinstitut eller på anden betryggende måde.

7.4. Hvert år inden den 1. marts udarbejder bestyrelsens kasserer et regnskab og status for det forløbne regnskabsår. Institutionens regnskab opgøres på overskuelig måde under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, således at regnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat.

7.5. Bestyrelsen godkender og underskriver det reviderede regnskab hvert år inden den 1. maj.

7.6. Revision af institutionens regnskab foretages af en statsautoriseret eller registreret revisor, som er antaget af bestyrelsen og godkendt af Aalborg Byråd.

7.7. Det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab sendes til Aalborg byråd.

7.8. Årligt driftsoverskud i institutionen overføres til næste regnskabsår. Bestyrelsen kan dog træffe beslutning om, at en del af overskuddet henlægges til særlige formål. Overskud kan ikke udbetales.§ 8.

Bådepladser


8.1. Hou Lystbådehavn´s bådepladser kan ikke sælges.

§ 9.

Vedtægts- og formålsændringer samt opløsning


9.1. Institutionens opløsning, formålsændring og vedtægtsændringer, skal godkendes af Aalborg Byråd. Ved institutionens opløsning tilfalder alle midler Aalborg Kommune.

§ 10.
Værneting


10.1. Institutionen Hou Lystbådehavn´s værneting er Retten i Aalborg.

____________________________________________________________________

Bestyrelse
:

Krister Grafström,
Bo Erik Eiriksson,
Ole Hammerholt,
Keld Jul Vagner,
Roland H. Jensen,
John Buhl,
Ingolf Behrendt

Se det originale opslag på Hou Havn´s egen hjemmeside!

Print Friendly, PDF & Email
, ,

Skriv et svar

Loading...