Home » Uncategorized » Vedtægter for Hou Borgerforening

Vedtægter for Hou Borgerforening

Om Hou Borgerforening.

Hou Borgerforening er en upolitisk forening for alle borgere i Hou og omegn – herunder sommerhusområdet.
Foreningen blev stiftet i 1919 og har i henhold til sine vedtægter til formål at ”samle byens borgere om almindelige oplysninger og kulturelle aktiviteter”. Hou borgerforening arrangerer hvert år Sankt Hans fest ved batteriet, en begivenhed, der med stort bål, musikalsk underholdning, sang og båltale tiltrækker mange mennesker både fra selve Hou og fra sommerhusområdet. I årets løb sætter Hou Borgerforening flag alle op i byens gader i forbindelse med diverse højtider, sommerfest, jubilæer m.m. Ved juletid sørger Hou Borgerforening for den festlige julebelysning i byen. Hou Borgerforening har 2 repræsentanter i Hou havns bestyrelse, samt i Hou samråd, der er oprettet i forbindelse med Hals Kommunes sammenlægning med Aalborg Kommune.

Medlemskab af Hou Borgerforening:
Du – og din husstand kan være med til at støtte Hou Borgerforenings arbejde ved at melde dig ind. Kontingent pr. husstand pr. år er 150 kr. Der er girokort i Daglibrugsen eller du kan indbetale til foreningskontonummer: reg. nr. 9212 Kontonummer: 0640010991. Du er også velkommen til at kontakte kassereren direkte (adresse nedenfor).
Hvis du vil vide mere om Hou Borgerforenings virke, bør du møde op på den årlige generalforsamling og deltage i debatten. En levende borgerforening kan kun komme til at afspejle borgernes ønsker og visioner, hvis borgerne giver deres mening til kende og dermed bidrager til foreningens udvikling. Du behøver dog ikke vente til næste generalforsamling, hvis du har noget på hjerte, for du er altid meget velkommen til at kontakte et af bestyrelsens medlemmer:

Bestyrelsen i Hou Borgerforening:
Formand: Keld Jul Vagner, Brogade 4, Hou, tlf. 24272207
Næstformand: Flemming Dahl, Pilevej 10, Hou, tlf. 42520098
Kasserer: Jørn Martinsen, Christiansminde 16, Hou, tlf. 98253311
Sekretær: Inger Marie Pedersen, Kystvejen 15 1., Hou, tlf. 23623276
Flagansvarlig: Erik Bo Eiriksion, Nørregade 17, Hou, tlf. 61129456
1. Suppleant: Hans Slot
2. Suppleant: Flemming Gadegaard

Hou Borgerforenings flagning for Hou og omegn.

1.
Flag, flagstænger m.m. opbevares velvilligt hos Birthe og Poul Sørensen på Hou Engvej nr. 11.

2.
Flagalleen opstilles normalt mellem kl. 7 og 8 (officielt efter kl. 8) og nedtages mellem 17 og 18.

3.
Hou Borgerforening flager på følgende officielle flagdage:
Påskedag
Kristi Himmelfartsdag
Pinsedag
Grundlovsdag

Hou Borgerforening stiller med folk til op- og nedtagning. En til at køre bil med trailer og mindst to til at opstille/nedtage. Mødested Brugsens P-Plads kl. 7.00.
Efter afhentning af vognen på Hou Engvej startes opsætningen normalt i nordenden af Nørregade, fortsætter i Søndergade (nye huller/flag) og kører op til Strandvejen (2 flag udenfor kirken). Ned ad Brogade – sluttende ved Havnen. Nedtagning i modsat rækkefølge.

4.
På konfirmationsdage flager Hou Borgerforening, hvis repræsentant kører traileren, mens pårørende til konfirmanderne sørger for to hjælpere.

5.
HGI og andre foreninger i Hou kan i forbindelse med større begivenheder opstille flag – evt. kun dele af flagalleen, f.eks. Brogade.

Foreningerne kontakter Hou Borgerforenings flagansvarlige og den flagende forening stiller med folk til opstilling/nedtagning.

6.
Privat flagning. Private kan leje flag til opstilling i forbindelse med runde fødselsdage, jubilæer, bryllupper  m.m.. Dog ikke som flagalle, men til udsmykning ved hjemmet eller feststedet.
Pris: Medlemmer af Borgerforeningen: 10 kr. pr. flag, dog mindst 50 kr. Ikke medlemmer skal udover forannævnte beløb betale aktuelt kontingent til Borgerforening
Kontakt Borgerforeningens flagansvarlige.
Husk at en bil med flagtraileren tilkoblet max må køre 30 km. i timen.

Flagansvarlig: Bo Eiriksson

Vedtægter for Borgerforeningen for Hou og omegn af 17. februar 1919

§1 – Navn og hjemsted
Foreningens navn er: Borgerforeningen for Hou og omegn af 17. februar 1919. Foreningens hjemsted er Hou, 9370 Hals, Aalborg Kommune

§ 2 – Foreningens formål
Foreningens formål er at samle byens borgere om almindelige oplysning og kulturelle aktiviteter.

§ 3 – Optagelse af medlemmer
Som medlem i foreningen kan optages enhver person, som har bopæl i Hou og omegn. Æresmedlemmer, der er kontingentfrie og har stemmeret på generalforsamlingen, kan efter forslag vælges på generalforsamlingen.

§ 4 – Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar kvartal, bekendtgøres med mindst 3 ugers varsel i den lokale avis. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen  på en måde, som borgerforeningens bestyrelse finder hensigtsmæssig.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslagene skal være skriftlige.
Stemmeret har en person fra hver medlemshusstand, og den kan kun udøves ved personligt fremmøde.
De stemmeberettigede er ligeledes valgbare til bestyrelsen.

§ 5 – Kontingent
Medlemskontingent fastsættes for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling og betales helårligt forud. Medlemskabet er personligt.

§ 6 – Dagsorden
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning for det forløbne år.
3) Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne år.
4) Fastsættelse af kontingent.
5) Behandling af indkomne forslag.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7) Valg af revisor og suppleant.
8) Eventuelt.

§ 7 – Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede generalforsamlingen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes med simpelt flertal.
Alle opstillinger og valg kan ske mundtligt, men skal være skriftligt, hvis blot ét medlem ønsker det.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvor også et referat for handlingerne optages.

§ 8 – Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen, med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Om indkaldelsesmåde og bekendtgørelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 5.

§ 9 – Bestyrelse – valg
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter i henhold til denne vedtægt.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær samt yderligere 1 medlem, som vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling.
Suppleanterne, der vælges for 1 år ad gangen, vælges samtidig med bestyrelsesmedlemmerne, således at de, der får flest og næstflest stemmer uden at være valgt til bestyrelsen, er henholdsvis 1. og 2. suppleant.
Genvalg kan finde sted på alle poster.

§ 10 – Konstituering
Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog inden 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af at formanden fratræder i utide, bliver næstformanden formand indtil førstkommende generalforsamling.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden, men ved større økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren.
Alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, afgøres på generalforsamlingen.

§ 11 – Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det påhviler bestyrelsen at sørge for at afgive driftsregnskab og status pr. 31.12 – til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges på generalforsamlingen til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

§ 12 – Revisorer og revision
På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen, dog således at der årligt afgår én. Suppleanter, der vælges for 1 år ad gangen, vælges samtidig med revisorer, således at den, der får flest stemmer uden at være valgt til revisor, er suppleant – genvalg kan finde sted på alle poster.
Revisorer og suppleanter kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen.

§ 13 – Vedtægtsændringer
Ændringer af denne vedtægt kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 14 – Foreningens ophør
Til gyldig beslutning om foreningens ophør kræves mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den sidste afholdes mindst 14 dage og højst 1 måned efter den første.
Ved en evt. opløsning af foreningen skal alle dens aktiver overgå til byens ve og vel, eller hvis det vedtages på de 2 generalforsamlinger, henstå i indtil 10 år, så en ny Borgerforening har mulighed for at etablere sig på samme vilkår som beskrevet i disse vedtægter.

Justeringer i § 4 og § 7 vedtaget på generalforsamlingen d. 10. marts 2009.

Se det originale opslag om Hou Borgerforening på deres egen hjemmeside!

Print Friendly, PDF & Email
, ,

Skriv et svar

Loading...