Home » iByen » HOU FASTE BATTERI

HOU FASTE BATTERI

HPIM2720Englandskrigen 1807-1814

I løbet af Englandskrigen 1807-1814 udbyggedes det danske kystforsvar, således at der i l813 fandtes mere end 200 batterier og skanser langs de danske kyster. De var ganske vist ikke alle moderne udrustet, selv efter den tids målestok, men de var effektive.

I nogle kilder anføres, at en kanon på land, var lige så effektiv som 20 kanoner på et skib, bl.a. fordi man på land jo ikke skulle tage hensyn til søgangen. De mange anlæg på de danske kyster var for en stor dels vedkommende nye, bygget til lejligheden, så at sige, mens andre, ældre anlæg, som f.eks. Hals Skanse, i forbindelse med krigen blev moderniserede, udbygget og forstærket. Der blev opkastet skanser og batterier ved fjordmundinger, overfartssteder, havne, på små og store øer og på centrale steder langs kysten, således at man kunne beskytte hele den lange, danske kyststrækning.

Fæstningsværkerne var primært bemandet med regulære soldater, men til bevogtning af strækningerne imellem dem oprettedes tillige en kystmilits, bestående af alle våbenføre mænd, der boede ved hav eller fjord i en afstand af tre mil, næsten 23 km, fra strandkanten. Også civilbefolkningen ved kysterne fik krigen at mærke, ikke blot i form af fjendtlige angreb.

I 1808 blev der påbudt mørkelægning ved de danske kyster. Man måtte ikke have lys om aftenen og natten i vinduer, der vendte mod stranden, og også landets fyr blev slukkede. Der var tale om en meget omfattende og betydelig udbygning af det danske kystforsvar. Og et af de steder, hvor man fik krigen at mærke og hvor man fik opbygget et fast batteri, var i Hou.

 

DSC03501Hou Batteri 1807

Man tog fat på at opføre 1807, og i januar 1808 var batteriet klar til indsats, Det har naturligvis været en bekostelig affære at udbygge landets kystforsvar så kraftigt. Man måtte spare hvor man kunne, og nogle steder kom man ganske billigt til skansearbejdet. Det gjaldt f.eks. i Hou, her kostede det hverken stat eller konge noget som helst. Houboerne udførte arbejdet uden omkostninger. Derfor kunne den øverstkommanderende for Nørrejylland da også skrive følgende til kommandanten på Hals Skanse, oberstløjtnant von Gørtz, den 4. maj 1808: ‘At Hou Batteriet er færdig uden at komme den Kongelige Kasse til Udgivt har været mig overmaade Kjert at erfare, og ønsker jeg at Obersten ville tilkjendegive Bønderne min fuldkomne tilfredshed over den velvillighed, som de have viist til denne Kongens Tieneste.’

Batteriet blev bemandet med tropper fra Hals Skanse, suppleret med folk fra kystmilitsen. Soldaterne blev indkvarteret rundt om hos Houboerne, som de i mange tilfælde fik et nært forhold til. De gjaldt ofte de unge piger i byen, der ikke kunne stå for de flotte karlfolk i grå benklæder og røde uniformsfrakker, og en del ægteskaber blev det da også til på den konto. På den måde satte besætningen ved Hou Batteri sig et varigt minde i Hou. Det er mere end man kan sige om selve batteriet. Da batteriet blev nedlagt og demonteret, var der ingen der tog sig af de jordvolde, der udgjorde de sidste synlige rester, og snart forsvandt de også, efterhånden som sand, vind og vejr gjorde sit, og selv erindringen om batteriets placering udviskedes, som tiden gik.

 

DSC03498Hou Batteri 1943

I mere end 100 år var Hou Batteri henvist til glemmebogen. Under den tyske besættelse af Danmark 1940-1945 voksede behovet for markere sig nationalt, og det er vel i det lys det næste kapitel i Hou Batteris historie skal ses. l foråret 1943 erhvervede Hou Borgerforening arealerne på sydsiden af “Renden,” det lille vandløb gennem Hou by, idet man her ønskede at indrette et anlæg, hvor turister og andre kunne parkere, bade og nyde den smukke udsigt, og hvor man kunne holde friluftsmøder. Efter at batteriets oprindelige plads var konstateret, opførte man det på ny med udgangspunkt i de gamle tegninger, og den 18. juli 1943 indviedes anlægget, hvor bl.a. mindestenen med teksten “Hou Batteri 1807-14” blev afsløret. Siden måtte det lille batteri igen flyttes, da nye veje skulle etableres, og i dag ligger hele området inde bag klitterne, der er opstået i 1900-tallet.

 

DSC03497Hou Batteri 2008

I 2006 tog Hou Borgerforening initiativ til at samle en arbejdsgruppe, bestående af repræsantanter for borgerforeningen, Hou by, lokale firmaer, institutioner og organisationer, med henblik på en forskønnelse af området. Projektet blev tilendebragt 2008.

Projektet omfatter etablering af stier, reetablering af Hou Batteri udført efter tegninger i Rigsarkivet, samt armering af dette med to nyindkøbte kanoner, produceret i Tjekkiet efter tegninger i Tøjhusmuseet. I respekt for det arbejde, som i 1943 blev udført, besluttede arbejdsgruppen, at det lille batterianlæg med mindesten fra 1943, fortsat skulle indgå som en integreret del af anlægget. For tredje gang i Hou Batteris historie, var det folk i Hou der stod bag etablering og retablering. Projektet i 2008 er bekostet af Hou Borgerforening, den i 2006 ophørte Hals Kommune, EU’s Leader+-midler, samt lokale donationer.

Hou Batteri, 1810. Tegningen findes i den rapport, som Johan Christian Stabell (1774-1831) udarbejdede i sommeren 1810, efter en inspektionsrejse til befæstningerne langs den jyske kyst. Bemærk, hvor tæt kysten da gik ind til Hou Batteri.

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

Loading...